top of page

تطبیق هدایا

Students Become U.S. Citizens

لطفاً با کارفرمای خود تماس بگیرید تا سؤال کنید که آیا هدایای شما (یا همسرتان) مطابقت دارد یا خیر. اگر هدیه تطبیق در دسترس است ، باید فرم هدیه تطبیق را تکمیل کنید و سارا گیلدی ، مدیر اجرایی ALC را با شماره 262-546-0020 مطلع کنید. شماره شناسه مالیاتی فدرال ما 46-2787588 است.

تمام راه های دیگر برای اهدای عضو را بررسی کنید!

bottom of page