top of page

ارسال چک

Tutor and Students

شما همیشه از نوشتن چک و ارسال نامه به این آدرس استقبال می کنید:


مرکز سوادآموزی بزرگسالان شهرستان اوزوکی
خیابان 715 6 ، گرافتون ، WI 53024.

لطفاً چک های قابل پرداخت در مرکز سوادآموزی بزرگسالان در اوزوکی را انجام دهید و هدف هدیه خود را در خط یادداشت ذکر کنید.

</s>avkanî

همچنین می توانید برای پردازش هدیه از طریق تلفن با سارا گیلدی ، مدیر اجرایی با شماره 262-546-0020 تماس بگیرید.

تمام راه های دیگر برای اهدای عضو را بررسی کنید!

bottom of page