top of page

دانشجویان ما

دانشجویان ما همان چیزی هستند که سازمان ما را بسیار موفق می کنند و هر موفقیتی که به آنها می رسد موفقیتی است که ما در کنار آنها جشن می گیریم. برای دیدن برخی از داستانهای موفقیت دانشجویان ما ، این فیلم را بررسی کنید!

Armenia.png

شما همچنین می توانید موفقیتهایی مانند سایر دانش آموزان ما ببینید. امروز به ALC بپیوندید و سفر خود را به سمت اهداف خود آغاز کنید!

bottom of page