top of page

هدایای در نوع

Students and Tutors

مرکز سوادآموزی بزرگسالان شهرستان اوزوکی از هدایای در نوع خود استقبال می کند که از دانش آموزان و مدرسان ما بهره مند می شوند. لطفاً توجه داشته باشید که مرکز سوادآموزی بزرگسالان در اوزوکی حق این حق را دارد که موارد را رد کند. برای دریافت تأیید کتبی ، لطفاً از ارزش ثبت شده هدیه در نوع خود مطلع شوید.

تمام راه های دیگر برای اهدای عضو را بررسی کنید!

bottom of page