top of page

رویداد سواد مالی

ساختن پول خود برای شما یک سمینار صبحگاهی بود که به بهزیستی مالی مردم و خانواده های آنها اختصاص داشت. این رویداد برای افراد در هر سنی و سوابق مالی اعم از بزرگسالان جوان ، برنامه ریزی برای زندگی پس از دبیرستان تا خانواده های تازه متاهل ، خانواده های جدید ، برنامه ریزی برای دوره میانسالی تا بزرگسالان با توجه به مراقبت های طولانی مدت انجام شده است. این روز شامل یک آدرس اصلی ، کارگاه های آموزشی ، غرفه داران و یک میزگرد بود. پاسخ های دریافت شده در این روز استراتژی هایی را برای افراد فراهم می آورد تا امنیت مالی را بدست آورند.

Making Your Money Work for You_edited.jp
bottom of page